அரசுப் பள்ளிகளுக்கான

புதுமைப் பள்ளிகள் விருதுக்கான விண்ணப்பம்

மாவட்டம் :
ஒன்றியம் :
பள்ளி :
பள்ளி வகைப்பாடு :
UDISE எண் :
முகவரி :
தொலைபேசி :
மின்னஞ்சல் :
தலைமை ஆசிரியர் பெயர் :
கைபேசி :
மின்னஞ்சல் :

பள்ளி கட்டமைப்பு விவரங்கள்:

தலைப்பு
புகைப்படங்கள் /ஆவணங்கள்

செயல்பாடுகள் :

தலைப்பு
புகைப்படங்கள் /ஆவணங்கள்

மாணவர் சேர்க்கை விவரங்கள் :

தலைப்பு
புகைப்படங்கள் /ஆவணங்கள்

Only Govt Schools with 90% pupil attendance should apply.