பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்
"ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமைக்கும் ஏமாப் புடைத்து"

  நிர்வாக அடிப்படையில் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை
வ.எண் இயக்குனரகம் மேலாண்மை எண்ணிக்கை
2
பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரகம்
அரசு 5912
நிதிஉதவி 1817
சுயநிதி 679
மத்திய அரசு பள்ளிகள் 577
மொத்தம் 8949