பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்
"ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமைக்கும் ஏமாப் புடைத்து"

  நிர்வாக அடிப்படையில் மாணவர் எண்ணிக்கை

வ.எண் இயக்குனரகம் மேலாண்மை I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII மொத்தம்
1
பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரகம்
அரசு 1924 472 495 564 700 246144 240097 248347 358409 393726 326631 327448 2144957
நிதிஉதவி 6842 4778 5595 6201 6325 155557 147040 151981 193804 226816 189655 189403 1283996
சுயநிதி 12933 7720 8784 8281 8183 22841 20571 20564 22526 27312 26339 27764 213818
மத்திய அரசு பள்ளிகள் 53792 38171 42031 38373 34397 31298 21365 20464 16893 16400 8536 6506 328226
மொத்தம் 72157 48495 53692 50002 46223 452339 426272 438617 588890 661408 548886 548827 3935807