பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்
"ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமைக்கும் ஏமாப் புடைத்து"

  மாவட்டவாரியான பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

வ .எண் பள்ளி எண் மாவட்டம் உயர்நிலை பள்ளிகள் மேல்நிலை பள்ளிகள் மொத்தம்
1-10 6-10 9-10 1-12 6-12 9-12 11-12 மொத்தம்
1 3303 Kanchipuram 58 161 51 164 2
2 3301 Tiruvallur 32 167 38 130 1 1
3 3318 Cuddalore 16 153 2 5 138
4 3307 Villupuram 15 227 8 211 1
5 3304 Vellore 15 195 21 227 1
6 3306 Tiruvannamalai 6 224 8 160
7 3308 Salem