பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம்
"ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமைக்கும் ஏமாப் புடைத்து"

மாணவர் எண்ணிக்கை சார்ந்த விளக்கப்படங்கள்